Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Van de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

de F.G.H.S.: de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.), statutair gevestigd te Utrecht;

Verkoper: United Sports Brands Europe BV

Koper: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst of andere rechtsverhouding met Verkoper of aan wie Verkoper een aanbieding of offerte heeft gedaan;

werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag van Z.K.H. de Koning officieel wordt gevierd;

dagen: alle kalenderdagen;

schriftlijk: daaronder ook begrepen elektronische/digitale (E-Mail) berichten

Intellectuele Eigendomsrechte: alle Rechte van intellectuele eigendom en daarmee                                      verwandte Rechte, z. B. Urheberrecht, Merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht                                  datenbankrecht en naburige rechte, alsmede rechte op-Knowhow.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für alle Angebote von Verkoper an Koper und für alle Überschneidungen zwischen Verkoper und Koper - auch untereinander - sowie für alle (anderen) Rechtsgeschäfte, Rechtsverstöße und Überschneidungen, die hierdurch nicht ausgeschlossen werden können oder die nicht zulässig sind. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

2.2 Der Verkäufer hat das Recht, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen während des gesamten Zeitraums, in dem sie gelten, zu ändern und/oder zu löschen. Der Verkäufer hat das Recht, die Algemene Voorwaarden im Falle einer materiellen Änderung innerhalb von zehn Minuten nach dem Zeitpunkt, zu dem die betreffende Änderung oder Aufhebung erfolgt ist, schriftlich zu kündigen. Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Verkoper is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

2.3 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of gedeelte daarvan blijven de overige bepalingen van kracht.


Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle von Verkoper erstellten Angebote, Offerten, Preisnachlässe und dergleichen sind unwirksam, wenn sie von Verkoper nicht schriftlich bestätigt wurden. Zu den Angeboten, Offerten, Preisnachlässen und Geldern werden Preisnachlässe, Broschüren und andere verstreute Gegevens angeboten.

3.2 De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Verkoper wordt geplaatst en deze order door Verkoper is aanvaard. Het plaatsen van een order is vormvrij. Die Bestätigung einer Bestellung erfolgt durch schriftliche oder elektronische (per E-Mail) Übermittlung der Bestellung an den Verkäufer oder durch Übermittlung der in der Bestellung enthaltenen Daten an den Verkäufer. Bei Überschreitung des Auftragsvolumens durch eine andere Person als den Verkäufer werden die entsprechenden Folgen für die Rückerstattung und das Risiko von Koper berücksichtigt.

3.3 Koper staat ervoor in dat de persoon die namens Koper een order plaatst, bevoegd is de overeenkomst met Verkoper aan te gaan. Koper komt geen beroep jegens Verkoper op onbevoegde vertegenwoordiging toe.

3.4 Die Durchführung einer Überprüfungsmaßnahme ist nicht zulässig, da der Verkäufer keine schriftlichen Unterlagen zur Verfügung stellt und die betreffenden Bereiche nicht überwacht werden. Der Verkäufer ist dazu berechtigt, weitere Dienstleistungen mit der Bestellung zu verbinden. Bei der Inbetriebnahme können Sie die Leistungen von Koper zu günstigen Konditionen und Kosten in Anspruch nehmen.

3.5 Veranderingen van en aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

3.6 Voor Verkoper ontstaat pas een leveringsverplichting na aanvaarding van een order zoals bepaald in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 4. Materialen en gegevens verstrekt door Verkoper

4.1 Door Verkoper aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens verband houdende met de zaken die door Verkoper worden aangeboden, gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Der Verkäufer haftet auch nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Materialien und Informationen.

4.2 Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die von Koper verwendeten Materialien und Inhalte zu akzeptieren, auch wenn er schriftlich etwas anderes behauptet.

4.3 Die in diesem Artikel vermeldeten Materialien und Gebote, und damit auch das gesamte Recht, werden von der Firma Verkoper zur Verfügung gestellt. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper op zijn kosten voormelde materialen en gegevens aan Verkoper te retourneren.

4.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de in dit artikel genoemde materialen en gegevens (blijven) rusten bij Verkoper en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht over te dragen aan Koper.

4.5 Koper mag de materialen en gegevens als bedoeld in artikel 4 slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in artikel 4 vermelde materialen en gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Der Verkäufer haftet dafür, dass diese Verpflichtung gegenüber allen seinen Mitarbeitern eingehalten wird, und ist für die Einhaltung dieser Verpflichtung haftbar.


Artikel 5. Gegevens verstrekt door Koper

5.1 Van de door Koper aan Verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, computerprogrammatuur, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens wordt door Verkoper aangenomen dat deze adequaat, juist en volledig zijn, zonder dat Verkoper tot enig nader onderzoek is gehouden.

5.2 Der Verkäufer haftet für alle Schäden und Kosten, die durch die Nutzung der in diesem Artikel genannten Materialien und Informationen durch den Verkäufer verursacht werden.


Artikel 6. Levering en risico

6.1 De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of (naderhand) schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt transport voor rekening en risico van Koper.

6.3 Koper ist verpflichtet, die Zaken auf den übereengekomenen Plätzen in dem Moment, in dem der Verkäufer die Zaken auf den Plätzen ablegt oder ablegt, und in dem Moment, in dem der Verkäufer die Zaken auf den Plätzen ablegt oder ablegt, zu verwerfen. Wenn Sie den Koper nicht in Betrieb nehmen, müssen Sie die Kosten für die Rückgabe tragen.

6.4 Verkoper spant zich in de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken.


Artikel 7. Leveringstijden / levering op afroep

7.1 Der Verkäufer hat die Möglichkeit, in den Zaken auf den oder die Zacken oder an der Seite der in der Bestellung angegebenen Hebelmechanismen bzw. -mechanismen zu hebeln. Wenn ein Leveringstermijn afgesproken ist, wird dieser auf das Datum gesetzt, an dem der Verkäufer den Auftrag schriftlich bestätigt hat. Der Verkäufer hat das Recht, bei Überschreitung der Leveringstermijn, nach dem Erlöschen der Leveringstermijn bis zu 20 Werktagen nach dem Erlöschen der Leveringstermijn, die Zähler zu löschen.

7.2 Wenn bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd naar eigen keuze en zonder dat een ingebrekestelling vereist is:

- Hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling aan Koper, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.

- Hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze as hierna vermeld in artikel 10 en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. Koper ist für alle Schade, die Verkoper hierdoor lijdt, aansprakelijk.

7.3 Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door Verkoper en dit bezwaar aan Koper is toe te rekenen, is Verkoper, onverminderd het voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van Koper te verlangen, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding jegens Koper is gehouden.

7.4 Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen betalingstermijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling van de totale order.

7.5 Bij levering op afroep verplichtet Koper jegens Verkoper om uiterlijk binnen 3 maanden na bestelling de totale hoeveelheid van het door Koper bestelde af te roepen. Die innerhalb dieser Frist nicht abgemeldeten Waren werden von Verkoper bzw. dem Transporteur während der maximalen Zeitspanne, die für die Erstattung und das Risiko - unter Berücksichtigung des Kwalitäts- und Verjährungsrisikos - von Koper vorgesehen ist, zurückgenommen. Art. 9.1 ist van overeenkomstige toepassing.

Bei Überschreitung der maximalen Betriebszeit durch den Verkäufer ist der Verkäufer auf einen eigenen Schlüssel angewiesen und es gilt, dass die Übereinkunft mit Koper nicht auf die in Artikel 10 genannten Bedingungen beschränkt ist und dass die Ziffern an (eine) derde(n) zu verifizieren und auszuhebeln sind. In dat geval is Koper aansprakelijk voor alle schade die Verkoper hierdoor lijdt.


Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling

8.1 Alle von der Firma Koper angebotenen Preise sind netto und exklusiv für die Verzehr-, Verzekerungs- und Transportkosten, die bis zu einem gewissen Grad anders vermeldet werden. Der Verkäufer ist berechtigt, die angebotenen Preise vor dem Ablauf der in Artikel 3.2 genannten Fristen zu ändern.

8.2 Der Verkäufer hat kein Recht auf Preiserhöhung, wenn die Preiserhöhung von einem der folgenden Faktoren abhängt: i) Belastungen durch andere Belastungen und / oder Rechte an Überlastungswegen, ii) veranderende Wissenslücken, iii) Belastungen durch Löhne, Verrechnungskosten und / oder Gebühren. Der Verkäufer ist in diesem Fall berechtigt, innerhalb von 14 Tagen, nachdem er die schriftliche Zustimmung gemäß Artikel 10 erhalten hat, eine andere Regelung zu treffen, nachdem der Verkäufer eine andere Regelung getroffen hat.

8.3 Verkoper is gerechtfertigt, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan 250 Euro een toeslag exclusief omzetbelasting voor administratiekosten in rekening te brengen.

8.4 Der Verkäufer ist berechtigt, den Hebel zu betätigen und die Betätigung zu verzögern. Die Betätigung muss innerhalb von 30 Tagen nach dem Fakturierungsdatum erfolgen, wenn der Fakturierung ein anderes Datum zugewiesen wird. Die Betäubung kann auch im Falle einer Verjährung verlängert werden. Der Verkäufer ist zu jeder Zeit berechtigt, den Hebel zu betätigen, wenn er eine Betätigung vorgenommen hat.

8.5 Koper is, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn - dan wel 30 dagen na dagtekening van de factuur - in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval:

  1. a) ist Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW; en
  2. b) komen alle door Verkoper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met de te late betaling, ten laste van Koper. De buitengerechtelijke kosten (tevens minimumkosten) worden berekend aan de hand van het Besluit Normering Incassokosten.

een en ander onverminderd Verkopers overige rechtsmiddelen onder deze Algemene Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op schadevergoeding.

8.6 Im Falle der vollständigen oder teilweisen Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Verkäufer und dem Kunden dient der Verkäufer dazu, alle vom Verkäufer geforderten Verfahren, einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung, zu erfüllen, ohne dass der Verkäufer als eine der Parteien an den Verfahren beteiligt ist, und die Kosten zu tragen.

8.7 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.

8.8 Koper ist nicht berechtigt, seine Verpflichtungen aus dem Vertrag zu verweigern, aber es wird von Koper bestätigt, dass die Klienten von Koper, die einen Vertrag abgeschlossen haben, für den gesamten Vertrag verantwortlich sind und dass diese Klienten für den gesamten Vertrag verantwortlich sind. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

8.9 Alle termijnen die in dit artikel worden genoemd, betreffen fatale termijnen in de zin van art. 6:83(a) BW.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

9.1 Im Gegensatz zu den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen, werden alle von Verkoper zu einem bestimmten Zeitpunkt geänderten Ziffern, die von Verkoper an Koper vergeben werden, durch die Verabredung mit Koper alle von Verkoper an Koper vergebenen Ziffern, die innerhalb des Kaders von Artikel 92 Boek 3 BW liegen, unter Berücksichtigung von Miete und Kosten, veräußert. Koper ist nicht dazu verpflichtet, die Zimmer an der Grenze zu verpachten oder die Grenze zu überschreiten, da die von Verkoper geleverten Zimmer, die Koper im Kader der normalen Bediensteten überbeansprucht, überbeansprucht werden. Bei Überschreitung der in Artikel 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Grenzen hat der Verkäufer das Recht, alle von ihm übernommenen Verpflichtungen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass eine derartige Verpflichtung des Verkäufers oder des Rechtsinhabers nicht besteht, selbst zu erfüllen oder zu erfüllen, ohne dass diese Verpflichtungen erfüllt werden. Auch die andere Vorderseite von Verkoper ist nicht mehr voll funktionsfähig.

9.2 Koper ist verpflichtet, die im Rahmen des Vertragsverhältnisses geforderten Eigenschaften mit der erforderlichen Sorgfalt zu erfüllen und als eigenständige Eigenschaft des Verkäufers zu bewahren. Koper ist verpflichtet, die Zaken für den Betrieb des eigenen Gebäudes gegen Brand-, Wasser- und Abflussschäden sowie gegen Diebstahl zu verzehren und die Einhaltung dieser Verzekerungen auf der nächsten Etappe bei Verkoper zu überwachen.

9.3 Für die Zeit, in der Koper die in Punkt 1 genannten Rechte ausübt, muss Koper die Möglichkeit haben, eine andere Vereinbarung mit Koper zu treffen oder eine andere Vereinbarung zu treffen, um die Plätze zu betreten, ohne dass Koper eigene Einnahmen hat, und um die eigenen Einnahmen zu erhalten. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.

9.4 Wenn die finanzielle Lage und/oder der Vertragsabschluss von Koper auf die Zustimmung des Verkäufers hin erfolgt, ist der Verkäufer berechtigt, von Koper zu verlangen, dass er die erste oder spätere Hebelwirkung ausübt, die sich aus diesem Vertrag ergibt, und dass Koper ein Angebot abgibt. Wenn Koper die verlangten Rechte nicht einräumt, ist der Verkäufer berechtigt, die übergeordneten Rechte zu verweigern, die übergeordneten Rechte aufrechtzuerhalten oder diese zu verweigern, um sich selbst an eine andere Vereinbarung zu binden, die mit Koper getroffen wurde, und es ist möglich, dass Koper und der Verkäufer direkt miteinander verbunden werden, ohne dass dies zu Lasten des Verkäufers geht.


Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1 Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Die Bindung des Overeenkomsts aufgrund einer unvorhersehbaren Fehlerkorrektur wegen des Auftretens eines schwerwiegenden Fehlers ist direkt nach dem Auftreten dieses Fehlers unzulässig. In einem anderen Fall, in dem kein Platz mehr frei ist, ist die Bindung an eine schriftlich festgelegte, detaillierte Regelung, in der ein neuer Terminus für die Verfolgung festgelegt wird, nicht mehr möglich.

10.2 Ingeval Koper of Verkoper in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, het faillissement van Koper of Verkoper is aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn onderneming staakt, dan wel wordt besloten tot ontbinding van de rechtspersoon, of Verkoper of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper of Verkoper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper of Koper gerechtfertigt alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Verkoper reeds heeft geleverd en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Koper bewijst dat Verkoper ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedarfe, die der Verkäufer vor der Bindung in Abstimmung mit dem Verkäufer unter Beachtung der Übereinkunft mit dem Kunden erstellt hat, werden unter Beachtung der in der vorangegangenen Bestellung festgelegten Übereinkunft verschuldet und sind zum Zeitpunkt der Bindung direkt zu erfüllen.

10.4 Deze ontbinding kan zich, naar keuze van de Verkoper, ook uitstrekken over zaken die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien die zaken blijkens die overeenkomst (orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. In voornoemde situatie(s) is Koper bevoegd aan Verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden en van Verkoper de betalingen, die hij voor die zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

10.5 Ingeval Koper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens Verkoper niet nakomt, is Verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten tussen hen zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Verkoper in een dergelijk geval.


Artikel 11. Reclame

11.1 Koper behält sich das Recht vor, die zu überwachenden und zu behandelnden Punkte in acht Punkten zu ändern. Koper controleert de zaken bij aflevering of binnen 3 werkdagen daarna.

11.2 Reklamationen, die sich auf Forderungen des Verkäufers beziehen, müssen von Koper schriftlich und rechtmäßig innerhalb von 5 Werktagen nach der Übergabe an den Verkäufer eingereicht werden, wobei das Recht auf die Reklamation zu beachten ist und die Reklamation als genehmigt gilt. Dies ist etwas anderes, als wenn Koper den Hinweis geben kann, dass der Reklamationsgegenstand während der Zeit der Reklamation, aber vor Ablauf von 3 Werktagen nach der Reklamation, nicht mit der in Punkt 1 dieses Artikels genannten Kontrolle übereinstimmen muss. Die Reklamation muss schriftlich (oder per E-Mail) unter Vorlage von Fotos von der Wohnung und dem Grundstück, auf dem die Wohnung steht, sowie unter Vorlage von Fotos, auf denen die Wohnung abgebildet ist, und unter Vorlage des Pakets und (gegebenenfalls) unter Vorlage der entsprechenden Fakturennummer erfolgen. Durch das Anbringen eines Reklamationsschreibens wird die Betalingsplicht durch das Anbringen der in der Tabelle aufgeführten Ziffern aufgehoben. De gebrekkige zaken dient Koper deugdelijk verpakt te verzenden aan Verkoper binnen 10 werkdagen op eerste verzoek van Verkoper na indiening van een reclameverzoek.

11.3 Wenn ein Reklamationsrecht begründet ist, ist der Verkäufer verpflichtet, auf eigene Kosten die vertragskonforme Ware herzustellen, ohne dass der Verkauf durch andere Parteien unterbunden wird, wenn die Reklamation innerhalb einer bestimmten Frist erfolgt und das Reklamationsrecht aufgehoben wird. Koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

11.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, nach der Beendigung eines geordneten Reklamationsverfahrens eine eventuelle Verweigerung der Zustimmung durch den Verkäufer zu erteilen. Het voorgaande geldt niet indien de Koper aantoont dat de waardevermindering geheel aan Verkoper toe te rekenen is.

11.5 Retourzendingingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens, zijn niet toegestaan. Wenn Koper im Zusammenhang mit dieser Vorschrift die Rückgabe der Ware oder die Weitergabe der Ware ablehnt, sind diese, sofern sie nicht von Koper abgelehnt werden, zum Schutz des Risikos von Koper vor der Beschlagnahme durch Koper zu beachten, da hierdurch die Gültigkeit der Garantie für das Ereignis verkürzt werden kann. Die Kosten für die Rückreise nach Koper sind für die Rückreise nach Koper zu entrichten.


Artikel 12. Garantie en Aansprakelijkheid

12.1 Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken zijn indicatief en gelden slechts as garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

12.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren aan de geleverde zaken, vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

12.3 Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, eine andere Handlung des Verkäufers zu dulden, insbesondere nicht, wenn der Verkäufer nicht in der Lage ist, seine Pflichten zu erfüllen, oder wenn er nicht in der Lage ist, den Betrieb des Verkäufers aufrechtzuerhalten.

12.4 Wenn der Verkäufer aufgrund der in 12.3 genannten Bedingungen nicht in der Lage ist, einen bestimmten Schaden zu beheben, ist dieser Schaden auf die Verrechnung von direktem Schaden mit dem maximalen Schaden für die betreffende Bestellung beschränkt. In keinem Fall kann die gesamte Haftung von Koper für direkte Schäden, auch nicht für andere, höher sein als € 50.000,-.

12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directcte schade in de zin van deze overeenkomst;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directcte schade in de zin van deze overeenkomst.

12.6 Aufgrund des Einsatzes oder der Bewuste roekeloosheid ist der Verkoper für die Gevolgschade zuständig. Onder gevolgschade wordt mede begrepen, winstderving en bedrijfsstagnatie. Het bepaalde in art 12.4 is van overeenkomstige toepassing.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de wetenschap met de schade / vordering. Onder wetenschap wordt verstaan: het moment dat Koper wist of behoorde te weten dat sprake is van schade.


Artikel 13. Übermacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, tekortkomingen van leveranciers en hulppersonen van Verkoper, staking, overheidsingrijpen; daaronder begrepen overheidsmaatregelen mede in geval van pandemieën zoals maar niet beperkt tot lockdowns, sluiten van fabrieken en grenzen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, Einlagerung in der Energieversorgung, Rechnungsbelemmering, Marke und alle anderen omstandigheden buiten de invloedsfeer van Verkoper of Koper ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Verkoper of Koper kan worden verlangd.

13.3 De partij waarbij zich de overmacht voordoet zal de andere partij daaromtrent onverwijld schriftelijk waarschuwen.

13.4 Ingeval van overmacht kan door de andere partij geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding.

13.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van een overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn van 20 werkdagen, heeft de andere partij het recht de betrokken overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij daardoor gehouden is tot het vergoeden van enige schade.


Artikel 14. Retourzendingen van niet-gebrekkige zaken

14.1 Niet-gebrekkige Zaken mogen enkel aan Verkoper retour worden gezonden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper en conform diens retourinstructie.

14.2 Tenzij anders door Verkoper geïnstrueerd, dient Koper retourzendingen van niet-gebrekkige zaken franco en vergezeld van een schriftelijke toelichting te verzenden. In deze toelichting serves in either geval de datum waarop de Koper de desbetreffende zaken van Verkoper heeft gekocht, asmede de datum en het nummer van de desbetreffende factuur van Verkoper te zijn vermeld.

14.3 Die Kreditvergabe für gerätetechnische Zaken ist nur dann möglich, wenn die betreffenden Zaken nicht für die Verrechnung zugelassen sind, zulks ter beoordeling van Verkoper.

14.4 Die in den vorangegangenen Abschnitten genannten Bedingungen müssen eingehalten werden, um zu gewährleisten, dass die bestellten Produkte in der ursprünglichen, unbeschädigten Verpackung und ohne Preis- oder andere Aufkleber geliefert werden.

14.5 Bei der Rückführung in den Hebel kann der Verkäufer, abhängig von der Geschwindigkeit und der Art des zu bearbeitenden Objekts, den Netto-Fakturierungsbetrag anrechnen.

14.6 Koper blijft het bedrag dat na creditering resteert verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders overeengekomen.

 

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle auf eine Übereinkunft oder eine Übereinkunft zwischen dem Verkäufer und dem Kunden beruhenden Vereinbarungen, die nicht zwischen den Vertragspartnern getroffen werden können, müssen an den zuständigen Rechtsvertreter im Bezirk, in dem der Kunde ansässig ist, übertragen werden. Der Verkäufer hat das Recht, unter Beachtung der Vorschrift, dem zuständigen Rechter im Stadtbezirk Koper eine Erlaubnis zu erteilen, sich zu melden.  

15.2 Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen uit andere hoofde tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht, onder nummer 40478858, d.d. 18-01-2021.

de_DEDE