Conditions générales de vente et de prestations de services

Van de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.)

Article 1. Mentions légales

Dans ces Conditions Générales d'Utilisation, les données sont indiquées :

de F.G.H.S. : de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.), statutair gevestigd te Utrecht ;

Verkoper : United Sports Brands Europe BV

Koper : la personne physique ou morale qui est partie prenante dans un conflit ou un autre conflit avec Verkoper ou avec la personne physique ou morale à qui Verkoper a confié un mandat ou une offre ;

werkdagen : alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, les jours qui, en raison de l'état d'urgence, se terminent nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, et le jour de la commémoration de Z.K.H. de Koning officieel wordt gevierd ;

dagen : alle kalenderdagen ;

schriftelijk : daaronder ook begrepen elektronische/digitale (e-mail) berichten

Intellectuele Eigendomsrechten : alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee                                      verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht                                  le droit des banques de données et les droits d'accès à la banque, les droits d'accès à la banque et les droits d'accès à la banque. le savoir-faire opérationnel.

 

Article 2. Droits d'accès et droits de douane

2.1 Les présentes Conditions Générales sont exclusives de l'application de toutes les obligations et offres de Verkoper à Koper et de tous les accords entre Verkoper et Koper - de quelque nature qu'ils soient - ainsi que de tous les autres accords, accords et accords conclus entre Verkoper et Koper. Le droit d'accès à certaines prestations de Koper est soumis à une obligation de moyens et de résultat.

2.2 L'Exploitant a le droit de modifier ou de supprimer les présentes Conditions Générales à tout moment. L'exploitant est tenu d'informer l'exploitant de toute modification matérielle pendant une période de dix mois au cours de laquelle la modification ou l'annulation de l'obligation en question a eu lieu. Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Verkoper is overeengekomen dat de deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

2.3 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of gedeelte daarvan blijven de overige bepalingen van kracht.


Article 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Tous les documents, offres, prix et autres documents de l'Opérateur sont valables, à moins que l'Opérateur n'en décide autrement. Les prix, les offres, les prix de vente et les autres prix sont indiqués dans les brochures et autres documents.

3.2 La commande (d'achat) est mise en place lorsque Koper passe une commande à l'opérateur et que cette commande est approuvée par l'opérateur. L'affichage d'une commande est obligatoire. L'exécution d'une commande par l'envoi d'une lettre ou d'un message électronique (par e-mail) à Koper par une personne désignée par l'Opérateur ou par l'envoi à Koper d'une partie de la commande est interdite. En cas d'annulation de la commande par l'intermédiaire d'une personne désignée par Verkoper ou d'une intervention de Koper sur une partie de la commande, les événements suivants seront pris en compte pour le remboursement et le risque de Koper.

3.3 Koper s'engage à ce que la personne qui a passé une commande au nom de Koper soit informée de l'existence d'un contrat avec Verkoper. Koper n'a pas le droit de refuser une commande à Verkoper pour des raisons de sécurité.

3.4 L'ouverture d'une enquête n'est pas obligatoire, à moins que Verkoper n'en fasse la demande par écrit et que les parties concernées ne soient pas concernées. Verkoper is gerechtigd nadere voorwaarden aan de toestemming te verbinden. Opzegging laat betalingsverplichtingen van Koper voor reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten onverlet.

3.5 Les vérifications et les recours contre les décisions prises ne sont pas autorisés si ces décisions sont prises par le Verkoper et le Koper.

3.6 Voor Verkoper ontstaat pas een leveringsverplichting na aanvaarding van een order zoals bepaald in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 4. Matériel et informations fournis par le vendeur

4.1 Door Verkoper aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens verband houdende met de zaken die door Verkoper worden aangeboden, gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Verkoper n'est pas non plus responsable de la légalité et de la véracité de ces documents et informations.

4.2 L'exploitant n'est pas responsable de l'utilisation par l'exploitant de matériel et d'informations confidentiels, même s'il s'agit d'informations confidentielles et non confidentielles.

4.3 De in dit artikel vermelde materialen en gegevens, dan wel enig recht daarop, blijven eigendom van Verkoper. Lors de la dernière demande de Verkoper, Koper peut retourner à ses frais le matériel et les données à Verkoper.

4.4 Tous les droits intellectuels et patrimoniaux qui se rapportent à l'activité de Verkoper et de ses licenciés sont conservés dans le cadre des dispositions du présent article. Rien dans ces Conditions Générales n'est prévu pour que Koper puisse bénéficier d'un droit d'auteur intellectuel plus important.

4.5 Koper mag de materialen en gegevens als bedoeld in artikel 4 slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in artikel 4 vermelde materialen en gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Koper se réserve le droit de demander à tous ses employés d'effectuer cette vérification à tout moment, et il est responsable de l'exécution du contrat.


Artikel 5. Les informations fournies par Koper

5.1 Par le biais des documents de travail et de détail, des programmes informatiques, des modèles, des images photographiques, des monstres, des dessins, des logos, des données d'exploitation, des dessins, des dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens wordt door Verkoper aangenomen dat de deze adequaat, juist en volledig zijn, zonder dat Verkoper tot enig nader onderzoek is gehouden.

5.2 Koper vrijwaart Verkoper tegen voor alle schade en kosten die verband houd met enige aanspraak, in en/of buiten rechte, van derden, die stellen dat op een Intellectueel Eigendomsrecht, of enig ander recht van die derden, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking van de in dit artikel bedoelde materialen en gegevens door Verkoper.


Artikel 6. Levier en risque

6.1 De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of (naderhand) schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt transport voor rekening en risico van Koper.

6.3 Koper est tenu de respecter les dispositions relatives aux places/plateaux surélevés dans le cadre d'une première intervention en cours, au moment où Verkoper les lui confie ou les lui confie, ainsi qu'au moment où il les confie à l'aide de l'assistance technique. Si Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane schade en kosten voor zijn rekening.

6.4 Verkoper spant zich in de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken.


Article 7. Leveringstijden / levering op afroep

7.1 Verkoper spant zich in de zaken te leveren op het tijdstip/de tijdstippen of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn/-termijnen, dat resp. die bepaald is/zijn in de order. Si une pièce de levage est endommagée, elle est indiquée à la date à laquelle le Verkoper a reçu l'ordre. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk 20 werkdagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren.

7.2. Si des services destinés à Koper sont inaccessibles à Koper, mais ne sont pas autorisés par Koper, Verkoper est tenu de respecter ses propres règles et de faire en sorte qu'un contrôle interne soit effectué :

- Hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling aan Koper, in welk geval de zaken van het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.

- Hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als hierna vermeld in artikel 10 en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. Koper est aansprakelijk voor alle schade die Verkoper hierdoor lijdt.

7.3. Lorsque l'une de ces obligations est liée à l'utilisation d'un levier par Verkoper et que cette obligation est à l'égard de Koper, Verkoper, à la différence de ce qui précède, a le droit d'exiger que le levier soit réparé et/ou remplacé par des frais et des indemnités pour les coûts et les indemnités de Koper, en tenant compte du fait que Verkoper a droit à une indemnité supplémentaire pour Koper.

7.4 Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen betalingstermijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling van de totale order.

7.5 En cas d'utilisation d'un système de levage à distance, Koper s'engage auprès de Verkoper à faire en sorte que, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'achat, le montant total de la facture de Koper soit remboursé. Verkoper c.q. le transporteur n'est pas tenu de respecter les dispositions de cette clause, en particulier celles relatives à la durée maximale, à la rémunération et au risque - y compris le risque de perte de valeur et de détérioration - de Koper. L'art. 9.1 is van overeenkomstige toepassing.

Na afloop van genoemde, door Verkoper aan te geven maximale opslagperiode is Verkoper bevoegd naar eigen keuze en zonder dat een ingebrekestelling is vereist de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als hierna vermeld in artikel 10 en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper is aansprakelijk voor alle schade die Verkoper hierdoor lijdt.


Artikel 8. Prix, facturation et mise en vente

8.1 Tous les prix offerts par Verkoper à Koper sont nets et exclusifs de tout dommage, de toute perte et de tout transport, à l'exception des dommages causés par des tiers. L'acheteur est tenu de respecter les conditions d'utilisation des produits en question, conformément aux dispositions de l'article 3.2, pendant toute la durée du contrat.

8.2 L'exploitant n'est pas tenu de respecter le droit à l'indemnisation lorsque l'indemnisation est liée à l'un des facteurs suivants : i) l'imposition de droits de douane ou d'autres droits ou de droits de surcharge, ii) les droits de propriété, iii) l'imposition de droits d'utilisation, de droits de douane ou de droits de douane. De Koper is in dat geval steeds gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen nadat hem de prijswijziging schriftelijk is medegedeeld te ontbinden conform artikel 10, zonder dat de Verkoper gehouden is enige schade te vergoeden.

8.3 Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan 250 Euro een toeslag exclusief omzetbelasting voor administratiekosten in rekening te brengen.

8.4 Verkoper is gerechtigd om vóór de levering te factureren en om geheel of gedeeltelijke betaling te verzoeken. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven op de factuur. La mise à prix peut également être modifiée en cas d'infraction. L'exploitant est tenu de respecter les délais fixés par Koper pour l'obtention d'une compensation financière.

8.5 Koper is, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn - dan wel 30 dagen na dagtekening van de factuur - in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Dans ce cas :

  1. a) est Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW ; en
  2. b) de payer tous les frais réclamés par Verkoper, notamment les frais de procédure et les frais administratifs, y compris les frais de justice, les frais de garde et les frais d'encaissement, calculés en fonction de la tardiveté de la transaction, à la demande de Koper. Les frais généraux (y compris les frais minimums) sont indiqués dans le règlement sur les frais d'encrassement du Besluit.

een en ander onverminderd Verkopers overige rechtsmiddelen onder deze Algemene Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op schadevergoeding.

8.6. Dans le cas d'un retrait partiel ou total de la part de l'Opérateur de la part de l'acheteur, Koper est tenu d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de l'Opérateur, y compris les frais de justice, sans que l'Opérateur ne soit tenu responsable, et l'Opérateur est autorisé à prendre part à ces démarches.

8.7 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.

8.8 Koper n'a pas le droit d'exiger l'exécution de ses obligations de paiement, à moins que Verkoper n'exige que les obligations de Koper liées à un fait soient respectées et que ces obligations soient exécutées dans le cadre de l'exécution du fait. Koper n'a pas le droit d'exiger un remboursement.

8.9 Alle termijnen die in dit artikel worden genoemd, betreffen fatale termijnen in de zin van art. 6:83(a) BW.


Article 9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

9.1 Conformément à ce qui est stipulé dans les présentes conditions générales, tous les biens appartenant à Verkoper sont transférés à Verkoper à chaque instant, de sorte que, par l'intermédiaire de Koper, tous les contrats conclus entre Verkoper et Koper, qui figurent dans le cadre de l'article 92 de la loi 3 BW, et qui sont utilisés pour l'exploitation et l'entretien, y compris les loyers et les frais, sont transférés. Koper est vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde zaken die Koper in het kader van zijn normal bedrijfsuitoefening overdraagt. En cas de dépassement, Verkoper a le droit, en vertu de l'article 10 des présentes Conditions Générales, de faire en sorte que toutes les entreprises que Verkoper a sélectionnées, en fonction de la nature de l'activité de Koper ou de celle de son partenaire, soient elles-mêmes privées de la possibilité d'accéder aux lieux où elles se trouvent. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper terstond volledig opeisbaar.

9.2 Koper est tenu d'assurer que les activités de son entreprise sont conformes à la législation en vigueur et qu'elles sont considérées comme faisant partie intégrante de l'entreprise de Verkoper. Koper est responsable de la vérification de la conformité de ses produits aux exigences de la marque, de l'eau et de l'environnement, ainsi que de la protection contre les incendies, et de la vérification de la polissure de ces produits lors de la dernière visite chez Verkoper.

9.3 Pour permettre à Verkoper d'exercer ses droits dans le cadre de l'article 1, Koper doit fournir à Verkoper ou à l'un de ses représentants une assistance technique onéreuse et onéreuse, afin que toutes les places puissent être occupées sans que les droits de Verkoper ne puissent être exercés, et que ces droits puissent être exercés eux-mêmes. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.

9.4 Si la situation financière et/ou l'engagement de Koper par rapport à l'accord de Verkoper le justifie, Verkoper a le droit d'exiger de Koper, pour la première ou la dernière fois, qu'il prenne les mesures nécessaires pour que cet avantage sur le plan international prenne une forme qui lui soit propre et/ou que Koper ait un droit de regard. Si Koper n'est pas en mesure de faire valoir ses droits, Verkoper est tenu de respecter ses droits, d'appliquer les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement ou de les lier entre eux, de manière à ce que Koper ne soit pas obligé d'accepter une dérogation, et que Koper et Verkoper soient directement impliqués dans le processus.


Article 10. Reliure et portage

10.1 L'engagement de la loi sur la protection de l'environnement peut être soumis à des règles strictes. La fixation de l'obligation d'information sur la base d'une procédure d'appel d'offres à caractère répétitif dans le cadre de la mise en œuvre d'une disposition fatale est directement liée à la mise en œuvre de cette disposition. Dans d'autres cas, où il n'y a pas de frein à l'emploi, l'obligation de se lier est très limitée et ne peut être remplacée par un système d'échange d'informations très précis, dans lequel un termijn rouge est utilisé pour le retour.

10.2 Ingeval Koper of Verkoper in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, het faillissement van Koper of Verkoper is aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn onderneming staakt, dan wel wordt besloten tot ontbinding van de rechtspersoon, les informations fournies par Verkoper of Koper sont celles qui, en vertu de la législation en vigueur, indiquent que Koper of Verkoper n'est pas en état de fonctionner et qu'il n'a pas besoin d'être remboursé, est Verkoper of Koper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3 Dans le cadre de l'exécution de l'obligation d'achat, il n'est pas possible d'obtenir des informations sur les produits de l'exploitant et sur la valeur de ces produits, à moins que Koper n'indique à l'exploitant qu'il s'agit de l'un des éléments les plus importants de l'obligation d'achat. Les documents que Verkoper a élaborés en conformité avec les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement, qu'il a élaborées ou qui ont été élaborées par Verkoper à la suite de l'application de la loi sur la protection de l'environnement, sont modifiés en fonction de l'évolution de la situation et sont directement utilisables au moment de la conclusion du contrat.

10.4 Deze ontbinding kan zich, naar keuze van de Verkoper, ook uitstrekken over zaken die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien die zaken blijkens die overeenkomst (orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. In voornoemde situatie(s) is Koper bevoegd aan Verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden en van Verkoper de betalingen, die hij voor die zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

10.5 Si Koper n'est pas en mesure d'accomplir une tâche qui lui est propre et que Verkoper n'est pas en mesure d'accomplir, Verkoper a le droit de demander toutes les tâches qui lui sont confiées à ce moment-là, y compris l'exécution d'une tâche qui lui est confiée par une autre personne.


Artikel 11. Reclamez

11.1 Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht. L'opérateur contrôle les zones lors de la mise en service ou dans les 3 jours ouvrables qui suivent.

11.2 Les réclamations concernant les droits de l'exploitant doivent être notifiées par Koper et les droits de l'exploitant doivent être retirés au plus tard 5 jours ouvrables après l'enlèvement, à condition que le droit de réclamation soit respecté et que les droits de l'exploitant soient acceptés. Dit is slechts anders indien Koper kan aantonen dat het een gebrek betreft dat al aanwezig was ten tijde van aflevering maar zich pas 3 werkdagen na aflevering heeft geopenbaard én het gebrek in redelijkheid niet waarneembaar was of had kunnen zijn tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde controle. Le droit de rétractation doit être exercé par le biais d'une image schématique (ou par e-mail) de la tête et du pied de l'animal, d'une photo datée de l'endroit où l'animal est né, et d'une image de l'emballage et (si nécessaire) du numéro d'identification du produit. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken opgeschort. De gebrekkige zaken dient Koper deugdelijk verpakt te verzenden aan Verkoper binnen 10 werkdagen op eerste verzoek van Verkoper na indiening van een reclameverzoek.

11.3. Lorsqu'une demande d'indemnisation est en vigueur, Verkoper est tenu de veiller à ce que, sur son propre compte, la marchandise soit vendue et à ce qu'elle soit vendue conformément à la réglementation en vigueur dans d'autres secteurs, en veillant à ce que la vente de la marchandise soit effectuée dans un délai raisonnable, sans que la demande d'indemnisation ne soit contestée. Koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

11.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij bepaling van de gevolgen van een gegronde reclame rekening te houden met eventuele waardeverminderingen ten aanzien van de zaken. Het voorgaande geldt niet indien de Koper aantoont dat de waardevermindering geheel aan Verkoper toe te rekenen is.

11.5. Les demandes de retour en vertu de la clause de rétractation, qui ne sont pas justifiées par les dispositions de la deuxième partie du paragraphe 2, ne sont pas non plus soumises à l'approbation de Koper. Si Koper, à la suite d'un désaccord avec le présent document, décide d'un retour ou d'un retour différé, ceux-ci, parce que Verkoper n'en a pas tenu compte, sont considérés comme un risque pour Koper en cas de litige avec lui, et ce, parce qu'ils ne sont pas considérés comme une garantie. Les frais de retour sur place sont à la charge de la société Koper.


Article 12. Garantie et protection des données

12.1 Les déclarations faites par ou au nom de l'Opérateur concernant la qualité, l'assemblage, les caractéristiques, l'application et le traitement des produits concernés sont indiquées et sont assorties d'une garantie, à condition que l'Opérateur les fournisse de manière explicite et explicite sous la forme d'une garantie.

12.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren aan de geleverde zaken, vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

12.3 L'Opérateur n'est pas responsable de toute violation d'une obligation de service, d'une obligation de service ou de toute autre obligation de l'Opérateur, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision ou d'une obligation de service de l'Opérateur lui-même ou d'une obligation de service de l'entreprise de l'Opérateur.

12.4 Si, en dépit de ce qui est indiqué au point 12.3, Verkoper n'est pas en mesure d'assumer une part importante de l'obligation, cette obligation est subordonnée à l'octroi par Koper d'un droit d'accès direct au maximum de la marge de manœuvre de la commande. Dans tous les cas, l'indemnisation totale de Verkoper pour les dommages directs, sur tous les fronts et également sur les autres, ne sera pas supérieure à € 50.000,-.

12.5 Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan :
a. les frais redelijke que Koper doit engager pour que la prestation de Verkoper dans le cadre de l'overeenkomst s'améliore ; ces frais ne sont pas remboursés si l'overeenkomst est financé par Koper.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op direct schade in de zin van deze overeenkomst ;
c. les frais redelijke, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade in de zin van deze overeenkomst.

12.6 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Verkoper voor gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt mede begrepen, winstderving en bedrijfsstagnatie. Het bepaalde in art 12.4 is van overeenkomstige toepassing.

12.7 L'obligation de respecter un droit de propriété important sur les biens immobiliers est de faire en sorte que Koper ne soit pas lésé par le fait qu'il n'est pas possible de respecter le droit de propriété sur les biens immobiliers de Verkoper. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de wetenschap met de schade / vordering. Onder wetenschap wordt verstaan : het moment dat Koper wist of behoorde te weten dat sprake is van schade.


Artikel 13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2 Toutes les exigences sont respectées, y compris, mais sans s'y limiter, celles relatives à la lutte contre le crime, aux menaces extrêmes, aux actions terroristes, à la surveillance, aux restrictions juridiques, à la protection des actionnaires et des employés de Verkoper, au piquetage, à la lutte contre la fraude ; en outre, les réglementations en matière de surchauffe, notamment en ce qui concerne les pandémies, mais sans s'y limiter, les fermetures, la fermeture des usines et des granges, les pertes d'exploitation, l'utilisation du corps, l'exploitation, l'exploitation, la mobilisation, le transport, les défauts des machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van Verkoper of Koper ten gevolge waarvan de normal uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Verkoper of Koper kan worden verlangd.

13.3 De partij waarbij zich de overmacht voordoet zal de andere partij daaromtrent onverwijld schriftelijk waarschuwen.

13.4 Ingeval van overmacht kan door de andere partij geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding.

13.5 Lorsqu'un événement de surcharge conduit à un dépassement d'une date ou d'un terme surévalué, y compris un événement de surcharge de 20 jours ouvrables, l'autre partie a le droit de lier l'événement surévalué par des règles précises, en tenant compte du fait que l'autre partie est tenue de respecter cette règle.


Artikel 14. Renvois d'articles non conformes à la loi

14.1 Les zones qui ne sont pas couvertes par la loi doivent être respectées lors du retour de Verkoper, conformément à l'instruction de retour de Verkoper et aux instructions de retour.

14.2 Tenzij anders door Verkoper geïnstrueerd, dient Koper retourzendingen van niet-gebrekkige zaken franco en vergezeld van een schriftelijke toelichting te verzenden. Dans ce cas, la date à laquelle Koper s'est acquitté de ses obligations envers Verkoper, ainsi que la date et le numéro du dossier de Verkoper, doivent être vérifiés.

14.3 L'octroi de crédits à des entreprises privées peut être limité si les entreprises concernées ne sont pas en mesure d'effectuer des paiements, sur ordre de Verkoper.

14.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden zal creditering slechts plaatsvinden op voorwaarde dat de geretourneerde zaken in originele, onbeschadigde verpakking zijn verpakt en vrij van prijs- en/of andere duidingsetiketten of stickers.

14.5 En cas de retour à la normale, Verkoper peut, en fonction de l'intensité et du type de l'activité de l'entreprise - selon les instructions de Verkoper - créditer le montant net de la facture.

14.6 Koper blijft het bedrag dat na creditering resteert verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders overeengekomen.

 

Article 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Toutes les créances résultant d'une surcompensation ou de la conclusion d'une surcompensation entre Koper et Verkoper, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un sursis entre les parties, doivent être déposées auprès du juge de paix de l'arrondissement dans lequel Verkoper est établi. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Koper is gevestigd.  

15.2 Tous les droits et obligations de l'exploitant et de l'acheteur dans les autres pays sont régis par le droit néerlandais, conformément à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht, onder nummer 40478858, d.d. 18-01-2021.

fr_FRFR