Algemeen Verkoop- en leveringsvoorwaarden

van de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.)

 

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

F.G.H.S.: de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.) (Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportartikelen), met maatschappelijke zetel in Utrecht;

Verkoper: United Sports Brands Europe BV

Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst of een andere rechtsbetrekking met de Verkoper of aan wie de Verkoper een voorstel of aanbod heeft gedaan;

werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, de dagen die door de officiële autoriteiten als nationale feestdagen zijn of worden aangemerkt, en de dag waarop de verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid de Koning officieel wordt gevierd;

dagen: alle kalenderdagen;

schriftelijk: ook elektronisch/digitaal (e-mail) berichten;

Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daarmee verband houdende rechten, bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, en aanverwante rechten, alsmede rechten op know-how.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van verkoper aan koper en op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper - van welke aard dan ook - en op alle (overige) rechtshandelingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten al dan niet voortvloeiend uit of samenhangend met het een en ander. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

2.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. In geval van een wezenlijke wijziging zal de Verkoper de Koper ten minste één maand voor de inwerkingtreding van de betreffende wijziging of aanvulling schriftelijk daarvan in kennis stellen. Tenzij de Koper binnen twee weken na de datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving bezwaar maakt, wordt de Koper geacht stilzwijgend met de wijziging of aanvulling te hebben ingestemd. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Verkoper is bedongen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

2.3 In geval van ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 3. Het sluiten van overeenkomsten

3.1 Alle voorstellen, aanbiedingen, offertes en dergelijke van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven. Onder voorstellen, aanbiedingen, offertes en dergelijke worden mede begrepen prijslijsten, brochures en andere verstrekte gegevens.

3.2 De (koop)overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een bestelling plaatst bij de verkoper en deze bestelling door de verkoper wordt aanvaard. Het plaatsen van een bestelling kent geen voorgeschreven vorm. Aanvaarding van een bestelling geschiedt door schriftelijke of elektronische (per e-mail) bevestiging van de bestelling door een daartoe bevoegde persoon namens Verkoper of door levering aan Koper van de inhoud van de bestelling. Indien de overeenkomst tot stand komt door onbevoegde vertegenwoordiging van de Verkoper zijn de eventuele gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Koper.

3.3 Koper staat er voor in dat de persoon die namens Koper een bestelling plaatst bevoegd is tot het aangaan van de overeenkomst met Verkoper. Koper is niet gerechtigd zich jegens Verkoper op onbevoegde vertegenwoordiging te beroepen.

3.4 Beëindiging van een overeenkomst is niet mogelijk, tenzij verkoper daarin schriftelijk toestemt en de betreffende zaken nog niet zijn geleverd. Verkoper is gerechtigd aan de toestemming nadere voorwaarden te stellen. Beëindiging laat de betalingsverplichtingen van koper voor reeds geleverde prestaties en reeds gemaakte kosten onverlet.

3.5 Wijzigingen van en aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door en tussen Verkoper en Koper zijn bedongen.

3.6 Van een leveringsverplichting aan de zijde van de Verkoper is pas sprake na acceptatie van een order als bedoeld in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4. Door de verkoper verstrekte materialen en gegevens

4.1 Door verkoper aan koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens met betrekking tot de door verkoper aangeboden goederen gelden slechts bij benadering als beschrijving van de goederen. Verkoper staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde materialen en gegevens.

4.2 Verkoper is niet aansprakelijk met betrekking tot het gebruik door de koper van voornoemde materialen en gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

4.3 De materialen en gegevens als bedoeld in dit artikel, of enig recht daarop, blijven eigendom van Verkoper. Op eerste verzoek van de Verkoper dient de Koper op eigen kosten voornoemde materialen en gegevens aan de Verkoper te retourneren.

4.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die gevestigd zijn op, verwerkt zijn in of afgeleid zijn van de materialen en gegevens als bedoeld in dit artikel, (blijven) berusten bij Verkoper en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt tot overdracht van een Intellectueel Eigendomsrecht aan de Koper.

4.5 Koper mag de materialen en gegevens als bedoeld in artikel 4 slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het bovenstaande mag niets van de zaken of de materialen en gegevens als bedoeld in artikel 4 ter inzage worden aangeboden of aan derden ter beschikking worden gesteld, al dan niet voor hergebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Koper staat ervoor in dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan al zijn werknemers en Koper is verantwoordelijk voor de naleving daarvan.

 

Artikel 5. Door de koper verstrekte gegevens

5.1 Verkoper gaat ervan uit dat ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammeringen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, patronen, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens die door Koper aan Verkoper zijn verstrekt adequaat, juist en volledig zijn, zonder dat Verkoper gehouden is tot enig nader onderzoek.

5.2 Koper vrijwaart Verkoper tegen alle schade en kosten die verband houden met een vordering, in en/of buiten rechte, van derden, die stellen dat gebruik van de materialen en gegevens als bedoeld in dit artikel door Verkoper inbreuk maakt op een Intellectueel Eigendomsrecht, of enig ander recht van bedoelde derden.

 

Artikel 6. Levering en risico

6.1 De goederen zullen worden geleverd of ter levering worden verzonden door de Verkoper naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of (naderhand) schriftelijk is bepaald.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de Koper.

6.3 Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding af te nemen op de overeengekomen plaats(en) op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan koper ter beschikking worden gesteld. Indien de koper met het vorenstaande in gebreke blijft, zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening.

6.4 De Verkoper spant zich in om de goederen op een behoorlijke en hanteerbare manier te verpakken.

 

Artikel 7. Leveringstermijnen / levering op afroep

7.1 De Verkoper spant zich in om de goederen te leveren op het tijdstip/de tijdstippen of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn/-termijnen zoals bepaald in de bestelling. Indien een leveringstermijn is bepaald, gaat deze in op de datum waarop de Verkoper de order schriftelijk heeft aanvaard. Bij overschrijding van een leveringstermijn is de Verkoper gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de goederen alsnog te leveren uiterlijk 20 werkdagen na het verstrijken van de leveringstermijn.

7.2 Indien bestelde goederen ter beschikking staan van de Koper, maar niet worden aanvaard door de Koper, dan is de Verkoper gerechtigd om, naar eigen goeddunken en zonder dat een ingebrekestelling is vereist:

- hetzij de goederen te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper, in welk geval de goederen vanaf het moment van verzending van de bedoelde kennisgeving worden opgeslagen bij de Verkoper en/of de vervoerder, dit laatste voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van de Koper;

- of de overeenkomst met de Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als hierna in artikel 10 is omschreven en de goederen aan een derde (derden) te verkopen en te leveren. De koper is aansprakelijk voor alle schade die de verkoper dientengevolge lijdt.

7.3 Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door verkoper en dit bezwaar aan koper kan worden toegerekend, is verkoper, onverminderd het voorgaande, gerechtigd deze levering op te schorten en/of onmiddellijk te staken en vergoeding van de gemaakte kosten en schade van koper te verlangen, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden is.

7.4 Indien bij levering op afroep geen betalingstermijnen voor de afroep zijn gesteld, heeft de Verkoper drie maanden na de bestelling recht op volledige betaling van de gehele bestelling.

7.5 In geval van levering op afroep verplicht koper zich jegens verkoper om de totale hoeveelheid van de door koper bestelde zaken uiterlijk binnen 3 maanden na de bestelling af te roepen. De niet binnen deze termijn afgeroepen zaken zullen gedurende een door Verkoper te bepalen maximale termijn bij Verkoper en/of de vervoerder worden opgeslagen, dit laatste voor rekening en risico van Koper - waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering en waardevermindering. Artikel 9.1 is van overeenkomstige toepassing.

Na het verstrijken van de hiervoor bedoelde door Verkoper aan te geven maximale bewaartermijn is Verkoper gerechtigd, naar eigen keuze en zonder dat ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als hierna in artikel 10 is aangegeven en de zaken aan een derde (derden) te verkopen en te leveren. De koper is in voorkomend geval aansprakelijk voor alle schade die de verkoper dientengevolge lijdt.

 

Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling

8.1 Alle door verkoper aan koper geoffreerde prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, verzekering, en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Verkoper is steeds gerechtigd de aangeboden prijzen voor het sluiten van de overeenkomst te wijzigen als bedoeld in artikel 3.2.

8.2 Verkoper heeft het recht de prijs na totstandkoming van de overeenkomst te wijzigen indien de prijsverhoging het gevolg is van één van de volgende factoren: i) verhoging van belastingen of andere heffingen en/of rechten van overheidswege, ii) wisselkoersschommelingen, iii) stijging van lonen, transportkosten en/of inkoopprijzen. In dat geval heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen nadat hij schriftelijk van de prijswijziging in kennis is gesteld, overeenkomstig artikel 10. De Verkoper is niet gehouden tot enige schadevergoeding.

8.3 Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde zending minder dan € 250 bedraagt, een toeslag exclusief omzetbelasting in rekening te brengen voor administratiekosten.

8.4 Verkoper is gerechtigd om voorafgaand aan de levering te factureren en gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur is aangegeven. Betaling kan ook worden verlangd in geval van deelleveringen. De Verkoper is steeds gerechtigd de levering op te schorten totdat de Koper een aanbetaling heeft gedaan.

8.5 Koper is, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, na het verstrijken van die termijn - of 30 dagen na de datum van de factuur - in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In voorkomende gevallen:

  1. a) is de koper vanaf de datum waarop het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6:119a BW; en
  2. b) alle door Verkoper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met de te late betaling, komen ten laste van Koper. De buitengerechtelijke kosten (tevens minimumkosten) worden berekend op basis van het Besluit Normering Incassokosten.

alles onverminderd de andere rechtsmiddelen van de Verkoper uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de toepasselijke wet, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

8.6 In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van door verkoper in rechte afgedwongen vorderingen tot betaling, dient koper aan verkoper alle door verkoper gemaakte proceskosten te vergoeden, waaronder de kosten van juridische bijstand, ook de niet door de rechter toegewezen bedragen, tenzij de proceskosten uitsluitend aan verkoper zijn toegewezen.

8.7 Door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.

8.8 Koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij door Verkoper is bevestigd dat de klachten van Koper met betrekking tot een factuur gegrond zijn en de genoemde klachten de hoogte van het factuurbedrag beïnvloeden. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

8.9 Alle in dit artikel genoemde termijnen zijn fatale termijnen in de zin van artikel 83a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

9.1 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, blijven alle door verkoper op enig moment geleverde zaken eigendom van verkoper totdat alle vorderingen van verkoper op koper, die vallen binnen de reikwijdte van artikel 3:92 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, door betaling daarvan zijn voldaan. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, behoudens de door Verkoper geleverde zaken die Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overdraagt. In geval van overtreding daarvan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, is Verkoper gerechtigd alle door Verkoper geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter is vereist, terug te nemen of terug te doen nemen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Bovendien is elke vordering van Verkoper in voorkomend geval terstond en ten volle opeisbaar.

9.2 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare en onderscheidende eigendom van verkoper te bewaren. De koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de verkoper op eerste verzoek inzage te geven in de polissen van deze verzekeringen.

9.3 Voor het geval dat verkoper zijn rechten als bedoeld in lid 1 wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van verkoper zich (kunnen) bevinden en die eigendommen mede terug te nemen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Koper.

9.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van koper daartoe naar het oordeel van verkoper aanleiding geeft, is verkoper gerechtigd van koper te verlangen, dat voor eerste of latere leveringen onverwijld zekerheid wordt gesteld in een door verkoper te bepalen vorm en/of van koper te verlangen, dat een voorschot wordt betaald. Indien koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn en met onmiddellijke opeisbaarheid van al hetgeen koper uit welken hoofde ook aan verkoper verschuldigd is.

 

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1 Ontbinding van de overeenkomst kan slechts schriftelijk geschieden. Ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming wegens overschrijding van een fatale termijn is mogelijk onmiddellijk na het verstrijken van die termijn. In alle andere gevallen, waarin van verzuim alsnog geen sprake kan zijn, is ontbinding slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.

10.2 Indien aan koper of verkoper surseance van betaling is verleend of dreigt te worden verleend, ten aanzien van koper of verkoper faillissement is aangevraagd, koper of verkoper failliet is verklaard, zijn onderneming staakt of een besluit tot liquidatie van de rechtspersoon is genomen, of verkoper of koper informatie verkrijgt die er dat koper of verkoper waarschijnlijk niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is verkoper of koper gerechtigd alle op dat moment bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk per aangetekende brief te ontbinden.

10.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst zullen de reeds door verkoper verrichte leveringen, alsmede de daarmee samenhangende betalingsverplichting, geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij koper bewijst dat verkoper ten aanzien van het wezenlijke deel van de betreffende prestaties in verzuim is. Bedragen die verkoper vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.4 Voornoemde ontbinding kan zich naar keuze van verkoper ook uitstrekken tot zaken die reeds op grond van dezelfde overeenkomst zijn geleverd, indien deze zaken volgens die overeenkomst (orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. Koper is in voornoemde situatie(s) gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Verkoper aan deze terug te zenden en de bedragen die Koper voor die zaken heeft betaald van Verkoper terug te vorderen.

10.5 Indien koper een verplichting uit welke overeenkomst dan ook jegens verkoper niet nakomt, is verkoper gerechtigd alle op dat moment tussen hen bestaande overeenkomsten op te schorten, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van verkoper in dit soort gevallen.

 

Artikel 11. Klachten

11.1 De Koper neemt de voorschriften in acht met betrekking tot de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken. Koper controleert de zaken bij aflevering of binnen 3 werkdagen daarna.

11.2 Reclames met betrekking tot de leveranties van de Verkoper dienen door de Koper schriftelijk en rechtstreeks bij de Verkoper te worden ingediend binnen 5 werkdagen na levering, bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt en de levering geacht wordt te zijn aanvaard. Dit is slechts anders indien Koper kan aantonen dat het een gebrek betreft dat reeds op het moment van levering aanwezig was, doch zich eerst 3 werkdagen na levering heeft geopenbaard en dat het gebrek bij de keuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet waarneembaar was of had kunnen zijn. De reclame dient te geschieden door middel van een schriftelijke (of gemailde) nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, in ieder geval onder bijvoeging van gedateerde foto's waaruit de gebreken blijken en onder overlegging van de pakbon en (voor zover voorhanden) vermelding van het relevante factuurnummer. Na het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting met betrekking tot de desbetreffende betwiste goederen opgeschort. Koper dient op eerste verzoek van Verkoper de gebrekkige zaken binnen 10 werkdagen na indiening van een klacht deugdelijk verpakt aan Verkoper te zenden.

11.3 Indien een klacht gegrond is, is Verkoper gehouden, zulks te zijner uitsluitende beoordeling, de gebrekkige zaak te herstellen of te vervangen door andere zaken die beantwoorden aan de bestelling, mits de nieuwe levering of het herstel plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de gegrondheid van de klacht is komen vast te staan. In voorkomend geval heeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

11.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij de vaststelling van de gevolgen van een gegronde klacht eventuele waardeverminderingen van de zaken in aanmerking te nemen. Het voorgaande is niet van toepassing indien koper aantoont dat de waardevermindering geheel aan verkoper is toe te rekenen.

 

11.5 Retourzendingen in verband met een klacht, die niet zijn voorafgegaan door of vergezeld gaan van de informatie als bedoeld in de tweede zin van lid 2, zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in strijd met deze regel zaken, dan wel ongegrond retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele garantieaanspraak kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van de Koper.

 

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1 Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken hebben een indicatief karakter en gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

12.2 Indien koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van verkoper reparaties of wijzigingen aan het geleverde verricht of heeft verricht, vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

12.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade wegens een tekortkoming, onrechtmatige daad of enige andere daad van verkoper, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper, persoonlijk of door leidinggevende ondergeschikten met betrekking tot de bedrijfsvoering van verkoper.

12.4 Indien, ondanks het bepaalde in artikel 12.3, Verkoper toch aansprakelijk zou zijn, dan is de vergoeding van de door Koper geleden directe schade beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende (deel)overeenkomst of order. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 50.000,-.

12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de Koper zou moeten maken om de prestatie van de Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden; de genoemde vervangende schadevergoeding wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op verzoek van de Koper wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze overeenkomst;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze overeenkomst.

12.6 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van verkoper voor gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt mede verstaan gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Het bepaalde in artikel 12.4 is van overeenkomstige toepassing.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de bekendheid met de schade / vordering. Onder bekendheid wordt verstaan het moment waarop de Koper wist of behoorde te weten dat er sprake is van schade.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt drijfijs, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, wettelijke beperkingen, tekortkomingen van toeleveranciers en hulppersonen van Verkoper, werkstaking, overheidsingrijpen, daaronder begrepen overheidsmaatregelen in geval van pandemieën, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt lockdowns, sluiting van fabrieken en grenzen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, rellen, oorlog, mobilisatie, transportmoeilijkheden, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, invoerbeperkingen, brand, en alle andere omstandigheden buiten de macht van Verkoper of Koper, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Verkoper of Koper kan worden verlangd.

13.3 De partij waar de overmacht zich voordoet, zal de andere partij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

13.4 In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

13.5 Indien een overmachtsituatie leidt tot een overschrijding van een bedongen datum of periode, inclusief een eventuele nakomingstermijn van 20 werkdagen, dan heeft de wederpartij het recht de betreffende overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij dientengevolge gehouden is tot vergoeding van enige schade.

Artikel 14. Retourzendingen van goederen die geen gebreken vertonen

14.1 Niet-defecte goederen kunnen slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper en conform zijn retourinstructie aan de verkoper worden geretourneerd.

14.2 Behoudens andersluidende instructies van Verkoper dient Koper zendingen van niet gebrekkige goederen franco en vergezeld van een schriftelijke verklaring terug te zenden. Deze toelichting dient in ieder geval de datum te bevatten waarop de Koper de betreffende zaken van Verkoper heeft gekocht alsmede de datum en het nummer van de betreffende factuur van Verkoper.

14.3 Creditering van retour gezonden zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, dit laatste ter beoordeling van verkoper.

14.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden vindt creditering plaats op voorwaarde dat de geretourneerde zaken zijn verpakt in originele, onbeschadigde verpakking en vrij zijn van prijs- en/of andere aanduidende etiketten of stickers.

14.5 In geval van een retourzending na levering kan de Verkoper, afhankelijk van de verkoopbaarheid en de aard van de retour gezonden zaak - dit laatste ter beoordeling van de Verkoper - het netto factuurbedrag gedeeltelijk crediteren.

14.6 De Koper blijft aansprakelijk voor de betaling van het bedrag dat overblijft na de creditering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door en tussen partijen.

 

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen terzake van een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen koper en verkoper, welke niet in der minne tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen verkoper haar statutaire zetel heeft. Verkoper is gerechtigd in afwijking van het voorgaande een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen koper zijn zetel heeft.

15.2 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen uit anderen hoofde tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht (Nederland) onder nummer 40478858 d.d. 18-01-2021.

nl_NLNL